Registrar

Name

Office term

Col. Shyamanand Jha

– continuing

Dr. Rabindra Singh

22.06.2019-14.07.2019

Group Captain Shri Krishan

Feb 2019-June 2019

Dr. Kedar Nath

02.01.2019-12.02.2019

Col. Madhurendra

09.08.2018-22.12.2018

Dr. Kedar Nath

23.06.2018-08.08.2018

Dr. Syed Raza

22.04.2016-23.06.2018

Dr. Vibhas Kumar Yadav

02.05.2016-21.04.2017

Dr. Ashok Kumar

09.12.2015-01.05.2016

Dr. R. P. Babloo

22.05.2015-08.12.2015

Dr. Achyutanand Singh

25.11.2014 – 21.05.2015

Dr. R. P. Babloo

13.11.2014 – 25.11.2014

Prof. Anil Kumar

28.05.2014 – 13.11.2014

Prof. Bijay Pratap Kumar

04.01.2013 to 27.05.2014

Dr. Tapaswi Prasad Singh

06.12.2011 to 04.01.2013

Prof. Bijay Pratap Kumar

08.10.2009 to 05.12.2011

Prof. (Dr.) M.G. Mustafa

25.10.2008 to 08.10.2009

Dr. Saroj Kumar Verma

14.10.2008 to 23.10.2008

Dr. Ashok Kumar

05.10.2007 to 14.10.2008

Prof. Bipin Bihari

31.07.2006 to 05.10.2007

Dr. Ashok Kumar

09.06.2006 to 30.07.2006

Prof.(Dr.)M.G.Mustafa

19.07.2004 to 09.06.2006

Dr. Bimal Kumar

31.03.2003 to 14.07.2004

Dr. Manbodh Ram

21.08.1995 to 30.03.2003

Sri J.P. Sharma (Retd. I.A.S.)

25.07.1992 to 30.09.1993